İzmir Dergisi Sayı 35 - page 40

Bu gelişmede en önemli faktörler-
den biri, tren yolu ile birlikte bu-
günkü yerinde tesis edilen Gazi-
emir İstasyonu olmuştur. Yunan
işgali sırasında yıkıma uğramış ol-
duğu için, 1923 Türkiye-Yunanistan
Nüfus Mübadelesi sürecinde nahi-
ye merkezi bir süre Cumaovası’na
(bugünkü Menderes) taşınmıştır.
Kavala’dan mübadil olarak getirilip
iskan edilen yaklaşık 2 bin 500 kişi
(529 aile) Seydiköy’ün yeniden imar
ve inşasında önemli rol oynadı. Bu
nüfusa, 1944 başta olmak üzere,
sonraki yıllarda iskân edilmiş olan
Bulgaristan göçmenlerinin eklen-
mesiyle ilçe günümüzdeki sosyo-
kültürel çehresine kavuştu.
Bizans kadar eski
Hristos D. Hamodopoulos’un anla-
tımına göre, Bizans İmparatorluğu-
nun dağılmasından yaklaşık 100 yıl
önce Seydiköy den bir Türk köyü
olarak bahsedilir. Seydiköy o za-
manın Türk ve Rum halkı tarafın-
dan bir tarım yerleşimi ve evliyalar
diyarı olarak anılır. O yıllarda Türk
nüfusu çoğunluktadır. 1678 yılın-
da Hollandalı yazar Corneille Le
Brun Seydiköy’de çift minareli bir
camiden bahseder. Yazar 1678 yılı
9 Ekim günü 72 kişilik bir grupla
Efes’e giderken Seydiköy’e uğrar.
Köy hakkındaki düşüncelerini, “Bu
muhteşem köye hayran kaldım.
Çok şahane bir ovada yer almış. Bu
kadar güzel ve mükemmel olduğu
için, İzmir deki konsolosların bu-
rada yazlık evleri bulunuyor” diye
anlatır.
Gezginlerin uğrak yeri
Seydiköy geçmişte Levanten ailele-
rin göz kamaştırıcı konaklarına ev
sahipliği yapıyordu. Öyle ki İlhan
Pınar “17. ve 19. yüzyılda Gezgin-
ler” kitabında Seydiköy’deki sayfi-
ye evlerinin İstanbul’daki yalılarla
boy ölçüşecek güzellikte olduğunu
anlatır. Aynı eserde Seydiköy’den
“İzmir çevresindeki yerleşimler
içinde kuşku yok ki en güzeli” diye
bahseder.
Seydiköy gezginlerin uğramadan
edemediği güzellikte bir köydü.
İzmir’i ziyaret eden ünlü Fran-
sız şair ve yazar Lamartine de
Seydiköy’le ilgili olarak ”Etrafı
meyve bahçeleriyle çevrili, gürül
gürül sularla sulanan çok sayıda-
ki kır evleri yaz boyunca İngiliz,
Fransız, Hollandalı, Rum, Ermeni
kökenli olan İzmirli ailelere bir sı-
ğınak oluyor, huzur ve canlılık ve-
riyor” demiştir.
One of the most important factors
regarding this development was
the construction of the Gaziemir
Station. The borough was devasta-
ted during the Greek invasion so
its center was moved to Menderes
for a while during the population
exchange.
2500 (529 families) who came from
Kavala during the exchange were
instrumental in the rebuilding of
Seydiköy. With this population and
the addition of Bulgarian immig-
rants, the borough established its
current socio-cultural identity.
As old as Byzantine
Approximately 100 years before
the fall of the Byzantine Empire,
Hristos D. Hamodopoulos descri-
bes Seydiköy as a Turkish village.
Seydiköy at that time is described
as an agricultural settlement and
the land of wise men by Turks and
Geeks. In 1678, Dutch author Cor-
neille Le Brun talks about a mosque
in Seydiköy with two minarets. The
author stops by Seydiköy in 1678
during a trip to Ephesus with 72 pe-
ople. He later writes, “I am in awe
of this magnificent village. It is lo-
cated on a magnificent plain. It is so
beautiful that the consuls in Izmir
have summer houses here”
Popular with travelers
In the past, Seydiköy hosted the
magnificent mansions of Levantine
families. Such so that İlhan Pınar,
Seydiköy geçmişte Levanten ailelerin göz kamaştırıcı
konaklarına ev sahipliği yapıyordu. Öyle ki İlhan
Pınar “17. ve 19. yüzyılda Gezginler” kitabında
Seydiköy’deki sayfiye evlerinin İstanbul’daki yalılarla
boy ölçüşecek güzellikte olduğunu anlatır.
In the past, Seydiköy hosted
the magnificent mansions of
Levantine families. Such so
that İlhan Pınar, in his book
‘Travelers in the 17 and 19th
centuries’ wrote that these
houses were as beautiful
as waterfront mansion
along the Bosporus.
38
İZMİR
izmirdergisi.com
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,...124
Powered by FlippingBook